Aantal aanwezigen, het bestuur inbegrepen, 45 personen

 1. Opening en welkom.

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Het is goed om elkaar na 2 jaar Corona-perikelen weer te kunnen ontmoeten.

 • Ingekomen stukken.

Enkele leden hebben zich via de mail of per brief afgemeld voor deze vergadering.

3.      Mededelingen van het bestuur:

Het bestuur en vooral de voorzitter heeft veel contact met REBO. Deze contacten lopen niet altijd even soepel. Te vaak moet worden aangedrongen op beantwoording van onze mails. Naar aanleiding hiervan het volgende:

 • De liften in alle drie de torens blijven een bron van zorg en ellende; de kleine liften in de Erasmus- en Robert Kochtoren zijn wel gerenoveerd en vertonen toch ook te vaak storingen.
 • In 2022 zullen er, mede op last van de gemeente Apeldoorn, ingrijpende werkzaamheden aan alle drie de torens dienen te geschieden in verband met de brandveiligheid. Een voor de eigenaresses zeer kostbare aangelegenheid, waardoor andere projecten (misschien) uitgesteld moeten worden. Naar aanleiding van een vraag wordt medegedeeld, dat de isolatiematerialen, gebruikt bij de grote renovatie in 2006, nog recent door de brandweer als brandveilig zijn aangemerkt.
 • Er zal door REBO voor het einde van dit kalenderjaar een totaalplan van aanpak worden gepubliceerd.
 • Er zal aandacht besteed worden aan het onderhoud van de groenvoorziening en het onderhouden van de parkeerterreinen.
 • Bij de Pasteurtoren zal ook de riolering vernieuwd dan wel gerenoveerd moeten worden en daaraan gerelateerd ook naar de verzakkingen in de bestrating. Er worden door bewoners te vaak ratten gesignaleerd.
 • Warmtenet Kerschoten: dit zal voorlopig aan ons voorbij gaan. Overigens lijkt REBO nu wel enigszins meer geïnteresseerd te zijn.
 • Stook- en servicekosten: De bewoners van de Pasteurtoren hebben de afrekening ontvangen. Bij de Erasmus- en Robert Kochtoren is dit helaas nog steeds niet gebeurd. De voorzitter heeft hier zeer geregeld contact over met REBO; het blijft, om alle bijlagen bij afrekeningen te krijgen om de zaken grondig te kunnen beoordelen, een moeizaam proces. Vanuit de vergadering wordt de idee geopperd de huurcommissie in te schakelen; dit moet dan wel op individuele basis, wordt door een van de aanwezigen opgemerkt; de huurdersvereniging communiceert alleen met REBO. Op de zeer recente mail van de voorzitter met betrekking tot dit probleem heeft REBO nog niet gereageerd.
 • In de Robert Kochtoren wordt veel geluidsoverlast ervaren doordat er de laatste tijd veel renovaties plaatsvinden. Wat is hiertegen te doen? Eigenlijk niet echt veel, als er een appartement leegkomt wordt er gerenoveerd; doordat een appartement voor velen vaak een tussenstation naar iets anders is, zal dit (helaas) vaker voorkomen dan voorheen. Compensatie door bijvoorbeeld minder huur in rekening te brengen lijkt geen haalbare optie. Men kan natuurlijk altijd op persoonlijke titel REBO benaderen of het probleem aan de huurcommissie voorleggen. De pers bij dit probleem betrekken is voor ErKoPa geen optie. De renovaties worden zo ruim mogelijk voor aanvang bekend gemaakt zodat thuiswerkers de gelegenheid hebben een alternatieve tijdelijke werkplek te organiseren.
 • Het thema scootmobiel is voor sommige bewoners een belangrijk gegeven. Aangezien het vrijwel onmogelijk is gebleken een ruimte te creëren waar gestald zou kunnen worden, lijkt stalling op de verdieping of in het appartement de enige oplossing.
 • Tenslotte wordt nog opgemerkt dat ruim 65% van de huurders lid is van ErKoPa.

4.      Samenstelling van het bestuur

Zoals al bij de vorige ALV en in de convocatie aangekondigd, zal het zittende bestuur na jarenlange dienst per 1 januari 2022 haar functies neerleggen, wat inhoudt dat de huurdersvereniging ErKoPa zal ophouden te bestaan, als er geen nieuwe leden bereid zijn een bestuursfunctie op zich te nemen; helaas is er maar één aanmelding. Tijdens de vergadering wordt door het zittende bestuur nog een dringende oproep gedaan en biedt aan nieuwe leden in te werken; helaas is er verder geen respons. Het zittend bestuur zal, als zich geen bewoners melden voor een bestuursfunctie, de lopende zaken tot 31 december 2021 blijven behartigen en zorgen voor een correcte afwikkeling van alles wat voor de ordentelijke opheffing van de huurdersvereniging noodzakelijk is.

Het Bestuur zal gedwongen zijn REBO van deze ontwikkeling op de hoogte brengen en nog eens duidelijk te maken dat de stroeve samenwerking tussen REBO en ErKoPa geen reclame is om een bestuursfuncties op je te nemen. Bij ontstentenis van een bestuur zal REBO geen contactpersonen meer hebben in de verschillende gebouwen en als gevolg hiervan te maken gaan krijgen met veel individuele huurders die REBO bij problemen gaan benaderen.

5.      Wat verder ter tafel komt en Rondvraag.

 • De heer Jongkind vraagt of iemand van de Pasteurtoren nog in het bezit is van oude afrekeningen van de stook- en servicekosten.
 • Stroom in de bergingen om accu’s van elektrische fietsen en scootmobielen op te laden zal er niet komen.
 • De oude liften renoveren/vervangen is zeer noodzakelijk, er zijn momenteel te veel storingen. We blijven afwachten.
 • Glasvezel in de torens: KPN moet dit via REBO regelen.
 • Een bewoonster maakt zich zorgen om vuilniszakken die niet in maar naast de difttar-containers worden neergezet, dit trekt ongedierte in allerlei soorten en maten aan en dat zorgt dan voor nog meer overlast. Opgemerkt wordt, dat iedereen dit kan doen, dus dat het niet per se om bewoners van de in dit geval Robert Kochtoren hoeven te zijn. De beste oplossing is, dit aan de wijkagent te melden.

6.      Sluiting.

Omdat er niets meer aan de orde is wordt de vergadering door de voorzitter gesloten.

Rob over de Linden

(Secretaris)