Geachte leden,

Graag wil ik u allen, na een lange tijd, dat wij door de Corona-perikelen niet bij elkaar konden komen, uitnodigen voor de Ledenbijeenkomst, die gehouden zal worden op:

Maandag 18 oktober 2021, aanvang 19,30 uur.

Vanaf 19.00 uur ben u van harte welkom op onderstaande locatie:

Bierbrouwerij De Vlijt

Vlijtseweg 114

7317 AG Apeldoorn

Tel. 055-7370192

Wij hopen van harte, dat u in de gelegenheid bent de vergadering bij te wonen, want na en lange tijd van niet vergaderen is het werk wel doorgegaan en valt er veel te bespreken. Wij willen vooral voldoende tijd inruimen om de leden de gelegenheid te geven opmerkingen, suggesties, vragen en ander commentaar op onze Website te geven.

Wilt u zo vriendelijk zijn om de secretaris per omgaande te laten weten of u komt. Dit om met De Vlijt de nodige voorbereidingen en inkopen af te spreken. Verder verzoeken wij u bij binnenkomst de presentielijst te tekenen.

Mocht het vervoer voor u een probleem zijn, neem dan gerust contact op met één van de leden van het bestuur.

Agenda

  1. Opening en welkom.
  2. Ingekomen stukken.
  3. Mededelingen van het bestuur:

A: wat is er het afgelopen jaar gebeurd.

B: de Website van ErKoPa.

C: de samenwerking met REBO Vastgoedmanagement.

D: afhandeling stook- en servicekosten over het jaar 2020.

4. Samenstelling van het bestuur

Per 1 januari 2022 zal het huidige bestuur, na steeds geconfronteerd te zijn geweest, met het feit dat er geen opvolgers zijn, haar functies ter beschikking stellen. Van harte hopen wij dat er onder de leden gegadigden zullen zijn de bereid zijn, een bestuurstaak op zich te nemen.

5. Samenstelling toekomstige kascontrolecommissie.

6. Wat verder ter tafel komt.

7. Rondvraag.

8. Sluiting.