Hier vind je alle belangrijke informatie voor onze appartementen overzichtelijk bij elkaar. Denk bijvoorbeeld aan hoe te handelen bij storing van de lift, bij brand of onze huisregels. Heb je na het lezen nog vragen, stel ze dan via ons contactformulier.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Ons beleid is de persoonsgegevens van onze leden vast te leggen in een Excel bestand. Dit bestand wordt niet gedeeld met wie dan ook en is niet elektronisch benaderbaar door leden en/of derden. Het exacte hoe en wat kunt u terugvinden in onze Privacyverklaring.

Het bestuur bestaat uit:

 • Zes tot acht personen benoemd door de Algemene Leden Vergadering ALV.
 • De Voorzitter wordt eveneens benoemd door de ALV.
 • Het bestuur wijst uit zijn midden de Secretaris en Penningmeester aan.

Lidmaatschap:

Leden van de vereniging kunnen slechts zijn, huurders van appartementen die zich bevinden in de complexen aan de Erasmusstraat, Robert Kochstraat en Pasteurstraat te Apeldoorn.

Per appartement kan slechts 1 huurder lid zijn.

Verenigingsjaar:

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Contributie:

De contributie wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering vastgesteld

Overleg met de leden:

Het contact met de leden wordt onderhouden door de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Ook verschijnt er zo dikwijls als daartoe aanleiding is een informatiebulletin aan alle leden. (Nieuwsbrief, Huurwijzer, Notulen, Uitnodigingen. Enz.)

Als u het bestuur iets wil meedelen doe dit dan schriftelijk bij de secretaris, of per E-mail.

In het kader van snelle communicatie met de leden, zijn wij graag op de hoogte van uw E-mailadres.

Eigenaar van de appartementencomplexen aan de Erasmusstraat en de Robert Kochstraat is de Stichting Bedrijfspensioenfonds v/d Metalektro te Amsterdam.

Eigenaar van het appartementencomplex aan de Pasteurstraat is de Stichting Pensioenfonds voor de Koopvaardij te Amsterdam.

Beheerder:

Rebo Vastgoed Management B.V.
Zutphenseweg 29 C-3
Postbus 111, 7400 AC Deventer

Kantooruren maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur
Telefoon 0570 612752
Email algemeen:
Email Technische Dienst:

www.rebogroep.nl

Spoedgevallen zijn storingen of gebreken die zo snel mogelijk moeten worden verholpen, omdat ze wellicht ernstige overlast of gevaar kunnen opleveren voor u en/of uw omgeving.

Bewoners van de Erasmus- en Robert Kochstraat vervoegen zich voor dringende onderhoudsklachten u bij ZIEZODAN op: 088- 400 0400

Voor bewoners van de Pasteurstraat is het nummer ongewijzigd 0570 612752.

Buiten kantooruren worden de telefoonnummers doorgeschakeld of wordt kenbaar gemaakt wie u kunt bellen voor dergelijke spoedeisende zaken.

Minder urgente reparatieverzoeken voor de Erasmusstraat en de Robert Kochstraat graag via uw mobiel indienen bij ZIEZODAN door een bericht ‘Storing’ via Whatsapp te versturen naar 088-4000400.

Alarmnummer 112 ambulance, brandweer en politie

Ambulance – 055-3600189
Brandweer – 055-5802700
Politie – 0900-8844

Circulus – 0900-9552

Inbraakpreventie
De hoofdingangsdeuren en de deuren tot de bergingen dienen altijd dicht te zijn.

Open de deuren nooit voor vreemden
Als u vaststelt dat er onbevoegden in de flat aanwezig zijn meldt dit dan aan de politie (tel. 112 of 0900-8844).

Hoe te handelen bij brand
zie hoofdstuk “Maatregelen in verband met eventuele brand”

Restafval
Als de Container voor restafval defect of vol is dan is het plaatsen bij de container niet alleen vervuiling van de omgeving maar ook een overtreding en loopt u het risico van een behoorlijke bekeuring.

Grofvuil
Grofvuil (geen koelkasten, oud meubilair, e.d.) kan door Circulus-Berkel worden opgehaald (max. 1m3 per keer). Voor het maken van een afspraak belt u 0900-9552 of gebruikt u de website van Circulus-Berkel.

Voor het ophalen van koelkasten e.d. kan Foenix Kringloopcentrum Aruba nr. 6-12 te Apeldoorn worden gebeld tel. 055-5339482.

Oud papier
Er is voor de bewoners een papiercontainer geplaatst naast de vuilcontainer op de Robert Kochstraat, deze is voor gebruik door alle 3 flats.

Plastic
De PMD zakken kunnen worden achtergelaten bij verschillende containers waarvan er een staat bij het Mercatorplein en bij de Deka/Aldi aan Vlijtseweg.

Er is een groencontainer geplaatst bij de ingang van de berging onder de voorluifel. Als u er prijs op stelt uw afval te scheiden, kunt u een sleutel van de container tegen betaling van de sleutelkosten afhalen.Voor alle drie de appartementsgebouwen is dit momenteel de heer Becker Hoff op nr. 67 van de Erasmusstraat.

Eens in de 14 dagen wordt de container aan de weg geplaatst door bewoners die gebruik maken van de groencontainer volgens een jaarkalender op het mededelingenbord van de Erasmus- en Robert Kochstraat. U wordt nadrukkelijk gevraagd, als u hiertoe in staat bent, ook uw naam op de lijst te vermelden.

Als u gebruik wilt maken van het ophangsysteem voor schilderijen of posters in de gemeenschappelijke hal, om het gezellig aan te kleden en ook het geluid te dempen, kunt u gratis nylondraad met verstelbare haakjes afhalen bij de op pagina 7 genoemde aanspreekpunten per complex.

Binnen onze huurdersvereniging ErKoPa zijn er vrijwilligers die zich geheel belangeloos inzetten voor een beter woongenot in en om onze wooncomplexen.

Hebt u interesse ook iets voor de vereniging te doen? Geef u dan op bij de secretaris.

Dit kan zijn voor een toekomstige bestuursfunctie, het hijsen en strijken van de vlag op feestdagen, het buitenzetten van een gft-container eenmaal per 14 dagen, het vervangen van defecte lampen of het opruimen van zwerfvuil in en om de complexen.

Door het vrijwillig vervangen van lampen bleek er per complex veel geld per jaar bespaard te kunnen worden op de servicekosten. Op deze manier is door onze vrijwilligers het lidmaatschap van ErKoPa eigenlijk gratis

Deze opsomming is slechts een indicatie en is geen volledigheid. Alle onderhoud c.q. reparaties welke een gevolg zijn van door de huurder toegebrachte beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid en/of onjuist gebruik, zijn altijd voor rekening van de huurder/huurster.

OVERZICHT GEBREKEN WELKE DOORGAANS VOOR REKENING KOMEN VAN DE HUURDER

 

 1. Hang- en sluitwerk binnen
  • het afstellen van deuren
  • het vervangen van bedienigingstangen
  • het afstellen van kasten en keukenkastjes
  • het herstellen van keukenladen en geleiders
  • het vervangen van kastplanken
  • het vervangen en/of herstellen van sloten, grendels en scharnieren
  • het aanbrengen en/of vervangen van tocht werende voorzieningen
  • het vervangen van sleutels bij verlies, diefstal of breuk
 2. Hang en sluitwerk buiten
  • het aanbrengen en/of vervangen van tocht werende voorzieningen
  • het vervangen van sleutels bij verlies, diefstal of breuk
  • het repareren c.q. vervangen van voordeur-of beldrukkers
  • het vervangen van uitzetijzers
  • het herstellen van sloten, grendels en scharnieren
 1. wanden, vloeren en plafonds
  • het onderhouden, repareren en vervangen van plinten
  • het dichtzetten van krimpscheuren
  • het vervangen van beschadigde wand- en Vloertegels (boorgaten)
 1. sanitair
  • het vastzetten van de closetrol
  • het vervangen van de closet sok
  • het vastzetten en vervangen closetzitting
 1. Leidingen en afvoeren
  • het ontstoppen van individuele afvoeren
  • het repareren c.q. vervangen van syphons
  • het vorstvrij houden van leidingen
 1. Installaties/elektra
  • het vorstvrij houden van de cv-installatie
  • kortsluitingen door eigen toestellen
  • het vervangen van schakelmateriaal zoals trekkoorden, schakelaars, wandcontact, afdek plaatjes en centraal doosdeksels alsmede telefoonaansluitingen
  • het vervangen van filters bij mechanische ventilatie
 1. Diversen
  • het vrijhouden van ontluchtingskanalen en overige ventilatiesystemen
  • onderhoud en reparatie warmwatervoorziening
  • het repareren c.q. vervangen van het douche-garnituur, leertjes, binnenwerk, perlator en knoppen
  • het onderhouden van het bad/doucheruimte
  • het vervangen van reservoirtrekkers, bodem-rubber en vlotterstel
  • het vervangen van planchettes, zeepbakjes en toiletrolhouders
  • het vervangen van gootsteen- en wastafel-stoppen
  • het vastzetten van spiegels en wastafels
  • het vervangen van spiegels
  • het repareren c.q. vervangen van roosters en afvoerpluggen
  • onderhoud, herstel en vernieuwing van voorzieningen die de huurder zelf heeft aangebracht of –
  • het schilder-, wit-, saus-, en behangwerk binnenshuis;
  • het sauzen van wanden en plafond en/of het schilderen van deuren, kozijnen e.d in een afwijkende kleur van het bestaande kleurenschema is behoudens schriftelijke toestemming van de verhuurde niet toegestaan

 

OVERZICHT ONDERHOUD WELKE DOORGAANS DOOR DE VERHUURDER WORDEN UITGEVOERD.

 • het vervangen van ramen, deuren en kozijnen welke mechanisch zijn versleten
 • het herstellen c.q. vervangen van dakbedekking
 • het herstellen van voegwerk
 • het behandelen van betonwerk
 • het behandelen van buitenschilderwerk
 • het repareren c.q. vervangen van mechanische ventilatie
 • het vervangen van rioleringen
 • het herstellen van cv-installaties en cv-combiketels
 • het vervangen van keukenblokken
 • het vervangen van mechanisch versleten sanitair zoals wastafels, toiletpotten, kranen en bad
 • het vervangen van stucwerk van wanden en plafonds
 1. De hoofdingang dient doorlopend vrij toegankelijk te zijn.
 2. Het plaatsen van fietsen, bromfietsen en dergelijke, is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde fietsenrekken. Zorg ervoor dat de zorgmedewerk(st)ers bij de sleutelkast kunnen!
 3. Auto’s mogen uitsluitend in de parkeervakken worden geparkeerd.
 4. Overbelasting van de lift dient voorkomen te worden.
 5. Het spelen van kinderen in de gemeenschappelijke ruimten, meer speciaal in of met de lift, is verboden.
 6. Het bevuilen van vloeren of liften (bv. door een lekkende vuilniszak of een andere oorzaak) dient te worden voorkomen. De veroorzaker moet zelf zorgen dat het weer wordt schoongemaakt.
 7. Het gebruik van een ventilator en/of afzuigkap op het ontluchtingskanaal van de keuken of enig ander ontluchtingskanaal is niet toegestaan.
 8. Voor het aanbrengen van zonneschermen, schotelantennes, enz. is schriftelijke toestemming van de beheerder vereist. Deze kan hieraan voorwaarden verbinden ten aanzien van bevestigingsmiddelen, kleur en constructie.
 9. Het is verboden de balkons en de vloeren van de balkons te sausen en/of te verven.
 10. Het drogen van de was op de balkons is alleen toegestaan als gebruik wordt gemaakt van rekken die niet hoger zijn dan de borstwering van de balkons of waslijnen tot borstweringshoogte. Dus geen rekjes aan de buitenzijde van de balustrade.
 11. Tussen 22.00 uur en 08.00 uur dient geluidsoverlast, door boren, harde muziek en dergelijke, te worden vermeden.
 12. Het voeren van vogels (ook duiven) vanaf de balkons is niet toegestaan.
 13. Het uitkloppen van kleden en het wegwerpen van afval over de balkons is strikt verboden.

LIFTSTORING
Eerst nagaan of op een of andere etage de lift openstaat c.q. op de noodstop is gezet. Vervolgens firma Premium Lokaliften bellen 088 232 3123. Als iemand in de lift is blijven steken, dan de brandweer bellen: 112.

VERWARMINGSPROBLEMEN
Melden bij Ziezodan 088 400 0400.

INTERCOMSTORING
Melden bij Ziezodan 088 400 0400

PREVENTIEF

 1. Bevestig minstens één brandmelder tegen het plafond in de hal bij de voordeur.
 2. Schaf blusdeken of bij voorkeur brandblusser in spuitbus aan en bewaar die in uw keuken. Er zijn verzekeringsmaatschappijen die bij aanschaf korting geven op de brandverzekering.
 1. Doe belangrijke documenten zoals paspoort, verzekeringspolissen, rijbewijs, trouwboekje en negatieven van voor u van belang zijnde foto’s in een draagtas/ koffertje en zet deze op een gemakkelijk bereikbare plaats in de omgeving van de voordeur (bergkast/slaapkamer). Leg hierin ook uw kostbaarheden.
 2. Leg tijdens het braden steeds de bij de pan passende deksel naast uw kooktoestel, zodat u eventueel de deksel op een vlamgevatte pan kunt schuiven. Gebruik bij een pan met vet de blusdeken.

 

KLEIN BRANDJE: zelf blussen met blusapparaat.

GROTERE BRAND: die u net kunt controleren.

 1. Bel 112 en meld de brand (plaats en straat)
 2. Sluit eventueel ramen en deuren, ook binnendeuren
 3. Laat uw huisgenoten (denk ook aan uw huisdier) het appartement verlaten
 4. Pak het koffertje/de draagtas met belangrijke spullen, uw huissleutel en verlaat ook het appartement
 5. Waarschuw vooral ook uw buren!!
 6. Spoed u gezamenlijk naar het brandveilige trappenhuis en verlaat het pand
 7. Geef de brandweer uw huissleutel