Verslag van de Algemene Leden Vergadering van de huurdersvereniging ErKoPa gehouden op maandag 14 februari 2022.

Aantal aanwezigen inclusief het bestuur: 39 personen

 1. Opening en welkom.
  De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet allen van harte welkom. Deze vergadering zal in het teken staan van een grote bestuurswisseling. Er hebben zich 4 nieuwe leden aangemeld voor een bestuursfunctie en, vanwege covid-19, heeft er al een digitale stemming plaatsgevonden waarbij 70% van de leden voor heeft gestemd. Hierover later meer bij agendapunt 7.
 2. Ingekomen stukken.
  Er is 1 verslag kascontrolecommissie aangemeld, verder zijn er geen ingekomen stukken.
 3. Verslag jaarvergadering 6 juli 2020.
  Agendapunt 4: Er wordt een vraag gesteld n.a.v. de toezegging om een ErKoPa actieplan op te stellen. Is dit gebeurd? Voorzitter deelt mee dat dit helaas niet is gedaan, maar verwacht dat het nieuwe bestuur dit zal oppakken. Geen verdere vragen. Voorzitter dankt de secretaris voor het verslag.
 4. Financieel verslag 2020 en 2021.
  Er zijn geen vragen.
 5. Verslag secretaris over 2021.
  Er zijn eveneens geen vragen.
 6. Verslag kascontrolecommissie over 2021.
  Jan Jongkind heeft als enig overgebleven lid van de commissie de financiën gecontroleerd en leest het verslag voor. De vergadering gaat akkoord met het verslag. De voorzitter dankt de eenmanscommissie en de penningmeester voor haar werkzaamheden als penningmeester
 7. Introductie nieuwe bestuur en verkiezing nieuwe voorzitter en leden van het bestuur.
  Voorzitter legt uit dat vanwege corona maatregelen er in eerste instantie geen vergadering kon plaatsvinden en dat daarom besloten was om de stemming voor een nieuw bestuur digitaal te laten plaatsvinden. 70% van de leden heeft gereageerd. En er waren geen tegenstemmers, zodat het nieuwe bestuur kon worden benoemd. Na versoepelingen kon alsnog deze vergadering worden gepland. Hij stelt voor om de nieuw gekozen bestuurders zich te laten voorstellen en vervolgens vraagt de voorzitter of er bezwaren zijn de nieuwe bestuurders te benoemen. Er werd instemmend gereageerd. Nieuwe voorzitter wordt mevrouw Corrie Draaijer aan wie de voorzittershamer wordt overgedragen. Als dank voor hun werkzaamheden werd door de nieuwe leden van het bestuur aan hun voorgangers een bos bloemen overhandigd.
  Hierna werd de vergadering geschorst voor een drankje.
 8. Heropening vergadering door de nieuwe voorzitter mw. Corrie Draaijer.
  Na de pauze opent de nieuwe voorzitter de vergadering en stelt het volgende agendapunt aan de orde. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
 9. Samenstelling nieuwe kascontrolecommissie.
  De nieuwe kascontrolecommissie moet uit 2 personen bestaan plus 1 reserve. De volgende mensen hebben zich aangemeld:
  Mevrouw E. Weis, Erasmusstraat;
  de heer R. Vullings, Pasteurstraat en
  de heer M.E. Miserus, Pasteurstraat.
 10. Wat verder ter tafel komt en rondvraag.

  • De heer Geurts meldt voor complex Louis Pasteur het volgende:
   Vervangen lampen in het trappenhuis loopt nog niet naar behoren.
   Wordt opgenomen met Rebo voor een goede oplossing.
  • Vervangen van de verlichting in de bergingen is nog niet afgerond. Wie gaat de ledverlichting aanpassen van degenen die niet thuis waren tijdens de werkzaamheden en door welke firma.
   Wordt eveneens opgenomen met Rebo.
  • Vervangen / plaatsen nieuwe rolstoel voor complex Robert Koch.
   Wordt door voorzitter z.s.m. opgenomen met vorige voorzitter Wim Becker Hoff.
  • Verlichting garages en buitenverlichting op de hoeken van complex Robert Koch is nog steeds niet op orde.
   Wordt opgenomen met Rebo
  • Bij het complex Erasmus sluiten de buitendeuren van de berging niet goed (drangers).
   Wordt eveneens opgenomen met Rebo.

Er zijn geen verdere vragen.

 1. Sluiting.
  Voorzitter bedankt eenieder voor hun aanwezigheid en inbreng en nodigt uit voor een drankje en een hapje. Zij die naar huis gaan wenst zij wel thuis. Zij sluit om 20.30 uur de vergadering.